Obchodní podmínky webu www.myjsmeTVURCI.cz

 1.     ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM

1.1.       Prodávajícím se rozumí podnikající fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Černošice:

Lenka Lipenská

Mezi Vodami 2349/47, 14300 Praha 4, Česká republika

IČO: 73290963

1.2.       Prodávající není plátcem DPH.

1.3.       Kontaktní údaje:

Ø    Telefon: +420 725 510 547

Ø    E-mail: Lenka@myjsmeTVURCI.cz

Ø    www: www.myjsmeTVURCI.cz

Ø    Bankovní spojení: 670100-2214491414/6210, mBank S.A.

 

2.        KUPUJÍCÍ

„Kupující” je občan či právní subjekt, který s “Prodávajícím” uzavřel “Kupní smlouvu” tím, že učinil objednávku služeb nabízených na www.myjsmeTVURCI.cz. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

  

3.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

3.1.       Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě poradenských služeb, osobních výkladů, internetových e-booků, meditací, aktivací, nebo internetových online kurzů (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.myjsmetvurci.cz/ vyplněním a odesláním objednávky. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

3.2.       Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez písemného souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá a stvrzuje, že si tyto Obchodní podmínky přečetl a že s nimi souhlasí. Zároveň odesláním objednávky přijímá a stvrzuje, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob, zejména pak u výkladů Human design odkazy na zdroje či učitele. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není certifikovaným analytikem Human design.

 

4.        OBJEDNÁVKA

4.1.  Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.myjsmetvurci.cz/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.myjsmetvurci.cz/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.myjsmetvurci.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

4.2.       Po provedení objednávky bude odesláno e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné. S osobními údaji je nakládáno v souladu s Ochranou osobních údajů.

4.3.       Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle čl. 7. těchto Obchodních podmínek. 

 

 

5.        KUPNÍ CENA, DODÁNÍ PRODUKTU

5.1.       Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://www.myjsmetvurci.cz/ najdete konečnou cenu poradenských služeb, osobních výkladů, meditací, aktivací, e-booků či kurzů.  Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná a je uváděna v korunách českých, což platí i pro platby ze zahraničí.

5.2.       Objednané produkty budou Kupujícímu doručeny na e-mailovou adresu do 2 pracovních dnů po přijetí platby Kupujícího, pokud se strany nedohodnou jinak viz například termíny osobních a online sezení. Pokud Kupující neobdrží do 3 pracovních dnů od odeslání platby zakoupený produkt, je oprávněn kontaktovat Prodávajícího s žádostí o nápravu. Prodávající upozorňuje, že je někdy potřeba zkontrolovat spamový koš a složku s hromadnou poštou v e-mailové schránce Kupujícího, neboť někdy mohou být zprávy odeslané e-mailem přesunuty mailovým serverem do složky Spam či Hromadné.

 

6.        ZPŮSOB A FORMA PLATBY

6.1.    Aktuálně možným způsobem úhrady objednávky Kupujícím je Bankovní převod na účet Prodávajícího číslo: 670100-2214491414/6210, vedený u mBank S.A., případně platba přes online platební bránu, u osobních sezení je pak možná platba i hotově.

6.2.       Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

6.3.  Pokud nebude platba Kupujícím zaplacena ve stanoveném termínu uvedeném v pokynech k platbě zaslaném Prodávajícím, Kupní smlouva pozbývá platnosti.

 

 

7.        GARANCE SPOKOJENOSTI, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.       Za své produkty ručí Prodávající Lenka Lipenská zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě má Kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

7.2.   Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít přiložený vzor v čl. 7.6 pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností, pokud bude zaslaný dokument obsahovat všechny náležitosti Odstoupení od smlouvy.

7.3.     Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje Kupujícímu odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.4.       Odstoupit od této smlouvy může i Prodávající, a to na základě odst. 6.3. této smlouvy.

7.5.       DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Ø    Pokud Kupující odstoupí od této smlouvy, budou mu Prodávajícím vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo oznámení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které Prodávající obdržel od Kupujícího v souvislosti s předmětem vráceného produktu. Vzhledem k elektronické podobě produktů nejsou ve vrácené částce zohledňovány náklady na dodání. Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který Kupující použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčí jinak, či se Kupující a Prodávající nedomluví na jiném způsobu. V žádném případě tím Kupujícímu nevzniknou další náklady. Platbu Prodávající vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Ø    Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.6.       Vzorové informace pro odstoupení od smlouvy (Kupující vyplní tyto informace do emailu či dopisu a pošle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy).

a) Oznámení o odstoupení od smlouvy

b) Údaje o Kupujícím (zde Kupující vloží jméno a příjmení, adresu, telefon a e-mailovou adresu):

c) Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

d) Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

e) Jméno a příjmení Kupujícího

f) Podpis Kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

g) Datum

h) Důvod odstoupení od smlouvy (dobrovolné)

(*) Nehodící se škrtněte, nebo údaje doplňte. 

7.7.       Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: Lenka@myjsmeTVURCI.cz, písemnou formou pak na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že Kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením potvrzené objednávky, která byla zaslána Kupujícímu. Kupujícímu bude poté zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zakoupeného produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Kupující bude Prodávajícím o průběhu reklamace či odstoupení od smlouvy kontaktován elektronicky, tefonicky či dopisem.

 

8.        ODPOVĚDNOST

8.1.   Zabezpečení uživatelského účtu Kupujícího: Je-li předmětem smlouvy přístup k uživatelskému účtu, je tento účet zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

8.2.       Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 

8.3.    Kupující odesláním objednávky přijímá a stvrzuje, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Kupujícího a Prodávající jakožto autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

 

9.        OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.     Prohlášení Prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje zadané v objednávce či v přihlášce jsou nezbytné pro identifikaci Kupujícího a jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Kupujícím.

9.2.       Detailní osobní data i údaje o nákupech Kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

9.3.       Kupující má právo písemně požádat o sdělení, zda a jaké osobní údaje má o jeho osobě Prodávající zaznamenané. Pokud by navzdory snahám Prodávajícího o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, Prodávající je na požádání Kupujícího obratem opraví.

9.4.       Možnost odhlášení: údaje zaznamenávané o Kupujícím používáme k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistili Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho upravit.

9.5.       Kompletní znění Ochrany osobních údajů naleznete na této stránce http://www.myjsmetvurci.cz/ochrana-osobnich-udaju/.  

 

10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.    ÚDAJ O EXISTENCI, ZPŮSOBU A PODMÍNKÁCH MIMOSOUDNÍHO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ VČETNĚ ÚDAJE, ZDA SE LZE OBRÁTIT SE STÍŽNOSTÍ NA ORGÁN DOHLEDU NEBO STÁTNÍHO DOZORU

a)     Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

b)      Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

10.2.    ÚČINNOST

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22.1.2016, s úpravou dne 22.11.2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.myjsmeTVURCI.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Každá nová verze Obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.myjsmeTVURCI.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí Obchodních podmínek.